۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه

مردم مراقب باشند برای آزاد سازی شیخ شجاع و رئیس جمهور موسوی به خانه هایشان حمله نکنند

بوی دسیسه میآید از این رژیم سفاک هر چه بگوئید برمیآید همانگونه که صانع ، مختاری و خیلیهای دیگر را کشتند و با کمال وقاحت و پررویی به گردن مردم انداختند اصلا دور از ذهن نیست که رژیم اجازه دهد جمعیت مردم در روز تظاهرات زیاد شود و نیروهای نفوذی دولت در بین مردم ناگهان بگویند برویم رهبرانمان را نجات دهیم و مردم تحت تائیر قرار گرفته کاری را انجام دهند که حاکمیت میخواهد یعنی وقتی مردم به آنجا برسند با بدنهای بیجان رهبران چنبش روبرو شوند و در همین حین نیروهای نظامی به محل حمله کنند و عده ای را دستگیر نمایند بعد هم بگویند منافقین بودند برای بد نام کردن نظام دست به این جنایت زدند و مسببین این حرکت دستگیر شده اند وبعد از آن اعترافات تلویزیونی و... به هر حال شاید به نظر خیلی تخیلی برسد اما از این رژیم احمق هر چه بگوئید بر مبآید اینها همان احمقهایی هستند که گفتند مردم ژاله را که بسیجی بود! کشتند بدون اینکه به این موضوع بیاندیشند که چرا جنبش سبز به راهپیمائی میآید و یک یا دو گلوله با خود میآورد و آنرا هم به جای آنکه به سمت کسی شلیک کند که بر سرش باطوم و گاز اشک آور .... میزند به سمت یک دانشجود شلیک میکند جنبش سبز دنبال کشتن دانشجوهاست؟ پس چرا توسط دانشجویان حمایت میشود و بسیار دلایل دیگر که میتوان برای این اتهام ذکر کرد اما نظریه پردازان احمق این رژیم که به نظر من از نظر حماقت باید نامشان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود به هیچ یک از این دلایل فکر نکردند و درکل اصلا وقت فکر کردن ندارند چون این کودنها بیشتر زمان عمرشان صرف پاچه خواری عظما میکنند و حتی وقت برای رسیدگی به زن و فرزندان خود را هم ندارند، دیگر خدای متعال را هم نمیشناسند و خدایشان خامنه ای است این را به شوخی یا به عنوان یک تهمت نمیگویم این یک حقیقت محض است توجه کنید وقتی نام خامنه ای را میبرند چه القاب وصفاتی برایش به کار میبرند اما وقتی در باره خداوند متعال حرف میزنند انگار در باره پسر خاله اشان صحبت میکنند فقط میگویند : خدا خیلی زور بزنند میگویند خدای متعال ... بدون شک خداوند به این القاب نیازی ندارد اما به ما یکتا پرستان حال از هر دینی که باشیم از طریق کتابهای آسمانیمان گفته شده که بالاترین مقام و صاحب تمام صفات حسنه فقط و فقط خداوند یکتاست پس وقتی ما یک انسان را با القابی حسنه یاد میکنیم باید خداوند را با القابی چندین برابر بالاتر یاد کنیم .

به هر حال از موضوع اصلی خارج نشوم همانطور که گفتم مردم به هیچوجه نباید به خانه رهبران جنبش برای آزاد کردنشان حمله کنند باید دولت را با برگزاری راهپیمائیهای بیشتر وادار کرد تا خودش این کار را انجام دهد و به خاطر همه تهمت ها از آنها رسما عذر خواهی نماید خصوصا شخص خامنه ای باید این کار را بکند وگرنه بداند ملت شلوارش را در خواهد آورد و به جای عمامه دور سرش خواهد پیچید یک موضوع دیگر را بگویم اصلا دلم نمیخواهد خامنه ای کشته شود خیلی دوست دارم خامنه ای توسط مردم دستگیر شود و بر الاغی به صورت سرو ته نشانده شود (البته با یک کم گریم با کمک همکلاسیهای شهید صانع ، خوب برای چه دارند درس هنر میخوانند هنرشان را باید آنجا نشان دهند)و شهر به شهر گردانده شود تا ببینند مردم این نماینده تام الاختیار امام زمان را و طرفدارانش بر حماقت خود بگریند و از غصه حماقت خود بمیرند .

هیچ نظری موجود نیست: