۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

اگر راست میگویید همه ریگیها را محاکمه کنید (ریگی مرتضوی،ریگی رادان،ریگی خ.ر وریگی .....)

چند روزیست رژیم بااستفاده از سیمای میلی دست به تبلیغات وسیعی برای مظلوم نمایی خود زده است وجالب اینکه ما هم مثل اینکه منتظریم چنین خزعبلاتی را به خوردمان بدهند برایشان کف میزنیم وبه به میگوییم در اینکه ریگی یک جنایتکار بوده شکی نیست ولی آیا فقط عبدالمالک ریگی جنایتکار است بیاییم یک مقایسه کنیم ریگی شخصی بوده که در منطقه محروم سیستان وبلوچستان بزرگ شده و همه ما میدانیم که رژیم حقوق زیادی از مردم این خطه را ضایع کرده است خیلی از بلوچها را با اندکترین مواد مخدر ویا بهانه قاچاقچی به پای چوبه دار فرستاده است در چنین شرایطی چه توقعی میتوان از یک فرزند بلوچ که او هم ایرانیست و به اندازه من وشما حقوقی دارد که از او سلب شده است فلذا جوانان بلوچ در شرایطی بزرگ میشوند که از رژیم عقده های بر دلشان است عقده هایی که روزی چون ریگی سرباز میکند دولت میتوانست ازریگی شخصی بسازد که امروزبه جای اینکه به عنوان یک جانی در انتظار چوبه دار باشد مسطر خدمت برای ایران گردد اماکسانی هم هستند که در ناز ونعمت زندگی کردند وبه جای خدمت جنایتها کردند و هر جنایتشان پله ترقی آنها به مدارج بالاتر شد مانند قاضی مرتضوی،رادان،وعده کثیری از مقامات بالای سپاه و نیروی انتظامی آیا هرگز کسی آنها را محاکمه کرد؟ اکنون که جرمشان نیز در کهریزک ثابت شده به جای محاکمه پستهای جدیدتری به این آقایان داده میشود آیا آن مامور نیروی انتظامی که با آن شقاوت مثال زدنی آنهم درروز عاشورا با اتومبیل نیروی انتظامی دو نفر رازیر گرفت آنهم در ملا عام از نظر بیرحمی کمتر از ریگی ست من میگویم از ریگی هم شقی تر است چرا که ریگی آنهایی را که کشت اقلامیدانست چه کسانی هستند اقلا در ذهن خود وبا استدلال خود آنها را مجرم شناخته بود اما این پلیس که اصلا آن دو نفر را نمیشناخت میتوانست خویشاوند خودش باشد آیا نمیتوان اینطور استنباط کرد که این پلیس و همسال او در خفا جنایات هولناکتری را نیز انجام داده باشند که کسی جز مسئولین مملکتی از آناطلاع ندارند؟ پس چرا محاکمه نمیشوند مگر حکومت عدل علی نیست شاید هم این همان رافت اسلامیست که شامل بعضیها میشود ما که نمیدانیم شاید این رافت اسلامی نصیب ریگی هم شد یعنی اگر ریگی بتواند به اینها اطمینان دهد که از این پس در جهت اجرای برنامه های تروریستی رژیم حرکت کند حتما فراری داده خواهد شد چون رژیم به مهره هاییی چون ریگی نیاز دارد .

هیچ نظری موجود نیست: