۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

تلاش صداوسیما برای مردمی نشان دادن این رسانه وکسب آبرو! کور خوندین

پیش پریشب اخبار 20:30 رییس انتقال خون یزد را نشان داده که در حال خون دادن مصاحبه میکند که ناگهان خبرنگار چسپ روی سوزن را میکند ومشخص میشود که اصلا سوزن دردست ایشان فرونرفته چه رسد به خون دادن... این گزارش پخش شد وفردای آنروز رییس انتقال خون برکنار وشخص دیگری بر سر کار آمد تا کی وچه کسی چسپ را از دست وی بکند واو هم بیافتد داخل کوزه... موضوع اینجاست که با برکناری این آقا وپخش این گزارش از صدا وسیما میخواهند آبروی از دست رفته صدا وسیما را بدست آورند.که باید گفت کور خوانده اید . اگر راست میگویید که مردمی هستید چرا تظاهرات مردم را سانسور میکردید؟ در حالی که از تمام شبکه های خبری جهان پخش میشد ، اگر راست میگویید چرا کتک خوردن مردم از لباس شخصیها ونیروهای نظامی را پخش نکردید؟ اگر راست میگویید چرا شهادت ندا را لاپوشانی کردید؟اگر مردمی هستید چرا مردم را ارازل واوباش خطاب کردید؟راستی خجالت نکشیدید که بیش از 80% مردم ایران رااوباش خواندید؟ اگر راست میگوئید چرا وقتی خانواده ندا وسهراب ودیگر شهدا از برگزاری مجلس عزا منع شدندوبه اشکال مختلف تهدید شدند سکوت کردید؟ چرا وقتی در انتخابات تقلب شد به جمع متقلبین پیوستید؟چرا وقتی دستور آمد که دادگاههای نمایشی پخش کنید از این کار امتناع نکردید؟وهزاران چرای دیگر... شما با این سناریوها نمیتوانید جایی بین مردم پیدا کنید قبر خود را کندید وخود را به گورستان تاریخ سپردید.اماواقعیت ماجرای رئیس انتقال خون یزد:درحین تهیه گزارش تصویری از انتقال خون یزد شخص خبرنگار وهمکارانش به رئیس انتقال خون پیشنهاد میکنند که برای تشویق مردم به اهدا خون شما روی تخت بخوابید ودر حال خون دادن از شما فیلم برداری کنیم جناب رئیس بیچاره که اینطور ناجوانمردانه با آبرویش بازی کردند میگوید من در حال حاضر از نظر جسمانی آمادگی این کار را ندارم چرا که مدت زیادی از زمانی که خون دادم نمیگذرد میخواهید بروید دفعه بعد که خواستم خون بدهم با شما تماس میگیرم . اما خبرنگار بی وجدان تلویزیون یزد اصرار میکند که لازم نیست حتما خون بدهید ما فقط میخواهیم فیلم بگیریم ابتدا رئیس قبول نمیکند ومیگوید این فریبکاریست اما خبرنگار وهمکارانش اصرار میکنند که اگر شما هیچوقت خون نمیدادید این فریبکاری بود اما چون همیشه خودتان خون میدهید وحالا برای اینکه مردم تشویق شوند وبا این خونها جان آدمها نجات پیدا میکند ثواب هم دارد خلاصه رئیس موافقت میکند وبقیه ماجرا را که از تلویزیون دیده اید به نظر من این آخرین مورد این چنینی نخواهد بود زیرا صدا وسیما در تلاش است آبروی به باد داده خود را بدست آورد اگر در این راه چند رئیس ومعاون نهادها وادارات رده پایین را هم قربانی کند باکی ندارد به امید اینکه دوباره جایی در بین مردم پیدا کند! زهی خیال باطل

هیچ نظری موجود نیست: