۱۳۸۸ مهر ۷, سه‌شنبه

بسیج چیست؟ بسیجی کیست؟

هموطن بسیجیم، هموطن سپاهیم سالهای سال تورا دوست داشتیم وبه وجودت افتخار میکردیم تورا چه میشود توکه وارث خون شهدای پاکی هستی که مایه افتخار تاریخ ایران، سرزمین من وتو هستند چه فکر کرده ای که همه آنانی که در زمان جنگ لباس مقدس بسیج را برای دفاع از آب وخاک اجدادیمان پوشیدند دکمه پیراهنشان را زیر گلو میبستند وپیراهنشان را روی شلوار میانداختند وذوب شده در ولایت بودند ؟ هرگز اینطور نبوده که اگر اینطور میبود امروز سرزمینمان زیر چکمه های صدام وعربها بود. آن بسیجی بی ترمزی که من میشناختم دیگر نمیبینمش چون آن بسیجی وآن سپاهی هرگز توده های مردم را دشمن قلمداد نمیکرد جانش را فدای مردم میکرد تا هموطنش آسوده خاطر زندگی کند بسیج وسپاه از توده های مردم تشکیل شد در بین بسیجیان از تمام اقشار جامعه بودند پزشک ،مهندس،کارگر،دانش آموز، دانشجو، مجید سوزوکیها که قهرمانانه برای دفاع از وطن در مقابل اجنبی متجاوز، شهید شدند نه برای محکم کردن پایه های ولایت مطلقه واین دست حرفهای چرند ، اکثر آنها جوانانی بودند که تو امروز آنها را سوسول وضد ولایت فقیه و... میگویی .اگر حرفم راباورنداری هم اکنون به تعداد اندک خود در مقابل توده های مردم نگاه کن مثلا همین روز قدس کسانی راکه با اتوبوس از شهرهای دیگر آورده بودند برای راهپیمایی با بسیجیان وسپاهیان حاضر در خیابانها جمع میکردی باز هم تعداد مردمیکه شعارهای ضد نظام میدادند چندین برابر شما بود آری مردم همینهایی هستند که با دوستانت صدها ظلم وتعدی در حقشان کردی راستی چرا؟ من پای صحبت خیلی از شماها نشسته ام ودیده ام که خیلی ازشما هم از این رژیم ضد مردمی وانسانیت دل خوشی ندارید این مردم صدای مظلومیت شما را هم فریاد میزنند نترسید خونتان از کدام ندا وکدام سهراب رنگینتر است نترسید مردم شما را از خود میدانند فقط یک بار همراه مردم شوید ببینید که چگونه شما را خواهند بخشید چرا که این مردم خودرا بسیجی میدانند وامروز بر اساس همان وظیفه بسیجی بودن به خیابانها آمده اند بسیجی واقعی کسی ست که هر جا ظلم وستمی را ببیند نمیتواند ساکت بنشیند وحتی اگر به قیمت از دست دادن جانش هم باشد حرفش را میزند پس بیائید ساواک رژیم دیکتاتوری را رها کنید وبه آغوش بسیج واقعی بازگردید مگر ندید که بعد از انقلاب با ساواکیها چه کردند هیچ حکومتی در دنیا نمیتواند در مقابل خواست مردم مقابله کند اگر کمی تاریخ بخوانید خواهید دید بیراه نمیگویم میدانم در گوشتان میخوانند که امام زمان همراه ماست و... آیا منطق خودت قبول میکند که امام زمان همراه وپشتیبان این رژیم منحوس باشد . آری هموطن جان، بسیجی اینهایی هستند که در خیابانها بر علیه ظلم وستم برخاسته اند شما هم اگر بسیجی هستید بیائید در کنار مردم بایستید مردم کار خود را میکنند ونیازی به من وشما ندارند برای نجات خودت وبه خاطر بسیجی بودنت به بسیج مردمی بپیوندکه کشته شدن دراین راه شهادت واقعیست چرا که در راه مبارزه با طاغوت زمان اگر کشته شوی شهادت است .(( فمن یکفر با الطاغوت ویؤمن بالله فقداستمسک باالعروت الوثقی لانفسام لها والله سمیع علیم (آیه252سوره بقره))) کافر شوید به طاغوت وبعد ایمان بیاورید به خدا وندوچنگ بزنید به ریسمان الهی که ناگسستنی ومحکم است وخداوند شنوا وآگاه است بر همه چیز. والسلام

هیچ نظری موجود نیست: