۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

هی جمهوری اسلامی حرفتان را باور کنیم یا دم خروس را ؟

هی جمهوری اسلامی حرفت را باور کنیم یا دم خروس را ؟ شنیدیم که برای زندانیان29 شرط گذاشته اید تا اگر موفق شدند این شروط را انجام دهند به آنها مرخصی میدهید تا از یک زندان به زندانی بزرگتر به مرخصی بروند جالبترین شرطتان حفظ قرآن است، لذا همانگونه که میدانیم کسیکه قرآن را حفظ میکند به او قرآن ناطق میگویند و از طرفی شما تجاوز به زندانیان برای اعتراف گیری را مجاز میدانید و آنقدر در حماقت خود غوطه ورید که قبل این عمل کثیف دعا هم میخوانید تا برایتان ثواب نوشته شود با این حساب وقتی شما به زندانی که قرآن را حفظ کرده و قرآن ناطق است تجاوز میکنید یعنی به قرآن تجاوز کرده اید شاید برای خیلیها اهمیتی نداشته باشد اما برای شما که مدعی مسلمان بودنید و ادعای وا اسلامایتان کون خر را پاره کرده است حتما اهمیت دارد پس وای بر شما و وای بر تمام کسانیکه بازیچه دست شما میشوند و به خاطر رفتن به مرخصی از زندانی به زندانی دیگر در صدد برآورده کردن شروط کثیفتان برآیند به راستی که اینان از زیانکارانند.

هیچ نظری موجود نیست: