۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

هنرمندان خواننده داخل کشور برای شهید ژاله بخوانید

مگر دیکتاتور نمیگوید ژاله بسیجی بوده خوب از این فرصت استفاده کنید و در وصف شهید ژاله بخوانید و بیش از پیش کفردیکتاتور را درآورید اگر هم دستگیر شدید بگویید خودتان گفتید بسیجی بوده ما هم به عشق بسیج !! خواندیم و چند تا جمله از خمینی در وصف بسیج بگوئید باور کنید چنان آتشی در دلشان روشن خواهد شد که دودمانشان را هم خواهد سوزاند از موقعیت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید .

هیچ نظری موجود نیست: