۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

حرفهای امروز خامنه ای بوی خون و اعدام میداد

امروز خامنه ای در سخنرانیش از طلحه و زبیر گفت و اینکه زبیر زمانیکه ابوبکر خلیفه شد در دفاع از حق حضرت علی در مسجد میان صحبتهای ابوبکر بلند شد و اعتراض کرد که خلافت حق حضرت علی میباشد اما زمانی رسید که حضرت علی برای مبارزه با زبیر و طلحه لشکر کشی کرد مثالی دیگر هم زد و آن اینکه وقتی امام وارد میشدند عده ای همراه ایشان در هواپیما بودند که بعضی از آنها بعدها توسط امام به دلیل خیانت طرد شدند و حتی اعدام شدند .

این حرفهای خامنه ای میتواند اشاره به آقایان میر حسین موسوی وکروبی باشد به نظر میرسد در آستانه فرارسیدن 22 خرداد رژیم اهداف شومی را در سر داشته باشد جنبش سبز باید هشیار باشد ما نباید اجازه دهیم که حتی فکر زندانی کردن جناب موسوی به ذهن این شیادان برسد چه رسد به اعدام یا کشتن آنها حتی با دسیسه مانند ترور آن استاد دانشگاه، حرفهای امروز خ.ر بوی خون میداد هواسمان باشد و قاطعانه در مقابلش بیایستیم .

هیچ نظری موجود نیست: