۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

نامه ای به خداوند

درودها و سلامهای سبز من بر خداوند سبزگفتاران و سبز کرداران و سبز پنداران سرزمین خون و حماسه ، سرزمین عشق امید ، سرزمین مردان مرد و زنان دالاوری چون مادران عزادار ،سزمین رستم و افراسیاب سرزمین ابن سینا و فارابی سرزمین حافظ ، سعدی و عطار ،سرزمین نیما و سهراب و شاملو، و سرزمین فراوان مردان مرد و شیرزنان آریایی ... خدایا سپاس که نام ایران همیشه یاد آور چنین انسانهای پر افتخاریست خدایا سپاس که در گذر تاریخ پادشاه دادگستری را به ایرانیان هدیه دادی که نامش کوروش بود کوروشی که دیگر بلاد همسایه آنزمان افتخارشان بود که کوروش به کشورشان قشون کشی کند چرا که میگفتند کوروش به هر جا برود آنجا را آباد میکند خدایا سپاس که هرگز از جانب ایرانیان به ملتی ظلم نشد خدایا سپاس ...
چه دیر تو را سپاس میگویم شاید به خاطر همین است که انسان نماهایی را بر ما حاکم کرده ای که شرممان میآید بگوئیم اینان رهبران مایند خدایا تو رحیمی وهم رحمان به کدامین گناه سزاوار چنین عذابی شده ایم میدانم میدانی که سپاس نعمتهایت را به جا نیاوردیم، میدانم که قدرشان را ندانستیم، میدانم که دیر چشممان را باز کردیم و میدانم که میدانی آنچنان که سزاوارت بوده سپاست را به جا نیاوردیم و این را هم میدانم که اگر دیدیم بر هموطنی ظلمی روا داشتند چشممان را بستیم و از مسئولیت شانه خالی کردیم به درگاهت رویمان سیاه است اما تو خود بهتر از هر کس میدانی که هیچگاه به هیچ مظلومی ظلم نکردیم هیچگاه ظلمی را تائید نکردیم مگراز سر نادانیمان که فکر کردیم آن ظلم حق است و در جهت اجرای فرامین توست . میدانم که این هم بهانه است چراکه برای باز کردن چشمانمان چندین بار به ما اخطار دادی با زلزله رودبار و منجیل باز هم بیدار نشدیم اینبار بم را با خاک یکسان کردی تا شاید چشمانمان باز شود اما باز هم در خواب خرگوشی بودیم وشرمنده ام که میگویم هنوز هم خیلی هایمان خواب هستند راستش را بخواهید خیلی سعی کردیم که بیدارشان کنیم اما نه ببخشید که دروغ گفتم سعی کردیم اماخیلی نه فقط ادای آدمهای ساعی را درآوردیم هنوز هم منتظر معجزه نشسته ایم و... ای آفریدگار بزرگ تو را به خون تمام بیگناهانیکه جانشان توسط این ظالمین گرفته شد تو رابه شیون و دل داغدیده مادرانی که بهشتت را زیر پایشان قرار دادی و تو را خدائیت سوگند میدهم کمکمان کن به دادمان برس که تنها دادرسمان تویی امروز تو را فریاد میزنیم و از تو کمک میطلبیم نه فقط به خاطر خودمان که به خاطر تمام آنهایی که از این رژیم جهل و زور و ستم ظلمی دیدهاند و خواهند دید سالهاست که نه تنها مردم ایران که مردم افغانستان و عراق و پاکستان هم توسط نقشه های شوم این رژیم استبدادی به خاک و خون غلطیدند و میغلطند و جالب اینکه این جنایاتشان را به نام تو انجام میدهند پس ای خدای ایران ای خدای همه مظلومان ای پروردگار عادل و دادگستر از تو عاجزانه میخواهیم نه تنها به خاطر ما که به خاطر نام و جایگاه خودت که این بیشرمان از آن به نفع منافع شوم خود بهره میبرند کمکمان کن یاریمان کن این دژخیمان را از سرزمین ابن سیناها ،فارابی ها ، سعدی ها ، عطارها ، کوروش ها و بیشمار مردان مردیکه در طول زندگیشان همیشه خدمتگذار مردم ایران وسایر بلاد بوده اند وهنوز هم به نیکی از نامشان یاد میشود بیرون کنیم و یکبار دیگر ایران ، ایران شود. آمین

۱ نظر:

Laptop گفت...

کیبوردم دیگه سوراخ شد !!

چقدر طولانی شده کدها

درخواست بالاترین:

laptop.2008@gmail.com