۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

آقای رفسنجانی چرا باید طوری سخن بگویید که نیاز به رمز گشایی داشته باشد خونتا ن ازکدام ندا وکدام سهراب رنگین تر است؟

رفسنجانی کیست؟ مگر نمی گوید زندان رفته؟ مگر نمی گوید شکنجه شده؟ مگرنه اینکه با رژیم شاهنشاهی مبارزه کرده؟ مگر..... اینها را کی باید باور کنیم اگر او طرف ماست چرا ما باید انواع شعارهایی را که باعث باتوم خوردن دستگیر شدن وکشته شدنمان میشود به زبان بیاوریم وجان ومالمان را در خطر بیندازیم اما این آقا آمده سخنرانی کرده وعده ای ساده اندیش که فکر نمیکنم بینش سیاسی درستی داشته باشند سخنانش را رمز گشایی میکنند. ندا وسهراب ودهها نفر دیگر را که کم کم گندش در خواهد آمد رمزی کشتند با شما هستم آقای رفسنجانی این کرسی قدرت چقدر ارزش دارد توصیه میکنم یک سری به فبرستان بروید شاید یادتان بیاید که آنجا که هیچ چیز جز2متر کفن به همراه خود نمیتوانیم ببریم جواب دادن سخت است॥ شنیدم که گفتی از خانواده های قربانیان دلجوئی کنیم میخواهم بدانم به آن دختران جوان که به بدترین شکل ممکن تجاوز شده چه جوابی میدهید چگونه ازاونا وخانواده هاشون دلجوئی میکنید جای خالی سهراب وسهرابها را چگونه برای مادران داغدیده شان پر میکنید یادم میآید زمان جنگ هم وقتی جوانان مردم را از دانشگاهها به اجبار به جنگ میبردید وچه بسیار بودند دانشجوهای سال آخر که جزو نخبگان هم بودند به علت رفتن به جبهه به شهادت رسیدند همون موقع فرزند خودت در بهترین دانشگاه اروپا درس میخواند ومشغول جمع آوری کمیسیونهای خرید اسلحه ومهمات از آمریکا ،اسرائیل وانگلیس بود آیا تا حالا تجسم کردی که مادری فرزندش را نه ماه درشکم بزرگ کرده وبدنیا آورد وبعد باهزار زحمت ازدبستان به راهنمایی ،ازراهنمایی به دبیرستان ودانشگاه بفرستد ولحظه به لحظه شاهد بزرگ شدنش باشد یک روزکه غرق درشادی به ثمر نشستن زحماتش باشه ناگهان براش خبربیارن فرزندت کشته شده... وبه برکت جمهوری اسلامی به اسم اراذل واوباش॥ ॥این لحظه روبه حدی دردناک میدونم که نمیخوام هیچ پدر ومادری تجربش کنه حتی شما......از خیلی از کارهات خبر دارم نه تنها من که بیشتر ملت ایران مطلع هستند اما این مردم با حمایت شما ازرئیس جمهور موسوی همه چیز رو فراموش کردند। اگر شما تو سخنرانیت میگفتی به نام ملت آزاده ایران که هر مقام ومنزلتی هم دارم پیش همین مردم دارم ریاست جمهوری ا । ن رو به رسمیت نمیشناسم وکشته شدگان اعتراضات رو شهید مینامیدی وبرای قاتلین درخواست مجازات میکردی وحتی رهبر رو به خاطر حمایت از ا.ن سرزنش میکردی چه اتفاقی میخواست بیافته ؟ جونت به خطر میوفتاد؟ اموال وداراییهات رو ازدست میدادی؟ میدونم همه اینها سخته اما شما مدعی هستی که زندان رفتی شکنجه شدی و.... پس من کی اینها رو باور کنم ...من میدونم توشهامتش رو داشتی که همه اینها رو بگی اما مصلحت اندیشی کردی برای حفظ آبروی خودت اگه اینها رومیگفتی تمام پرونده هاتو رو میکردن منظورم پرونده های مالیت هستش اون روزی هم که خامنه ای روگذاشتی رهبر بشه به خاطر همین مصلحت اندیشی بود نگو که نمیشناختیش که باور نمیکنم از خودت هم بیشتر راجع به شخصیتش میدونستی اما مصلحت اندیشی کردی ،، اونروزی که آیت ا... منتظری رو با کمک همین خامنه ای وبا یک نقشه حساب شده از چشم امام انداختین وخونه نشینش کردین باز هم مصلحت اندیشی کردی اینقدر از این مصلحت اندیشیها کردی تا شدی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام .... در پایان یک توصیه براتون دارم آقای رفسنجانی هنوز هم دیر نیست مطمئن باشید اگر تمام درآمد ایران رو تواین سی سال غارت کرده باشید فقط کافیه از امروز به بعد خودتونو وقف به تحقق رسوندن خواسته های برحق ملت ایران کنید باوربفرمائید اگر صدتا سندو مدرک بیارن وبخوان شما رو خراب بکنند هیچ کس توجهی نخواهد کرد وشما برای مردم تبدیل به یک اسطوره خواهید شد..... گاهی خیلی زود دیر میشود ........

هیچ نظری موجود نیست: